ZNAJDŹ I BĄDŹ ZNALEZIONY W ŚWIECIE PIŁKI NOŻNEJ

Regulamin strony

portalu internetowego www.playmaker.pro

 

        I.Definicje

Portal internetowy – platforma internetowa prowadzona pod adresem www.playmaker.pro, składająca się ze stron, podstron i innych narzędzi internetowych, będąca własnością Usługodawcy.

Usługodawca – Playmaker Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ślicznej 43/2, 50-566 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000813330, NIP: 8992871468, REGON: 384848876.

Odwiedzający – każda osoba fizyczna i prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu internetowego.

Klient – każda osoba fizyczna i prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Portalu internetowego, która przez wypełnienie jednego z dostępnych rodzajów formularza zamieszczonego w zakładce „Rynek transferowy ” występuje do Usługodawcy z zaproszeniem do zawarcia umowy o świadczenie usług. 

Rynek transferowy – główna funkcjonalna część Portalu internetowego zawierająca oferowane przez Usługodawcę Produkty, których wypełnienie przez Odwiedzającego wymaganymi informacjami, w tym danymi osobowymi, stanowi skierowane do Usługodawcy zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy o świadczenie usług. 

Blog piłkarski – funkcjonalna część Portalu internetowego, na którym zamieszczane są 
w szczególności Materiały tekstowe, graficzne i multimedialne, skierowane do Odwiedzających i Klientów, przygotowane przez  Usługodawcę lub inne upoważnione przez Usługodawcę osoby.

Materiały – teksty, zdjęcia grafiki, materiały video, materiały multimedialne i inne materiały, zamieszczane na Portalu internetowym, do których dostęp mają Odwiedzający, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1). 

Regulamin – niniejszy regulamin Portalu internetowego.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego zawierania umów na odległość (w ramach Portalu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Formularz – interaktywny formularz dostępny w Portalu internetowym w zakładce „Rynek transferowy”, odrębnie przygotowanych dla każdego z oferowanych przez Usługodawcę Produktów.

Produkt – oferowane przez Usługodawcę w zakładce Portalu internetowego pt. „Rynek transferowy” rodzaje świadczonych usług na rzecz Klientów. 

     

        II. Podstawowe informacje o prowadzonej działalności 

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego zarówno przez Odwiedzających jak i przez Klientów.

 2. Portal internetowy stanowi własność i prowadzony jest przez spółkę Playmaker Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ślicznej 43/2, 50-566 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000813330, NIP: 8992871468, REGON: 384848876, która na gruncie niniejszego regulaminu występuje jako Usługodawca.

 3. Usługodawca prowadzi również profil na portalach społecznościowych, takich jak facebook.com,      instagram.com czy twitter.com. Działalność Usługodawcy na wyżej wymienionych portalach społecznościowych ma jednakże charakter pomocniczy wobec działalności prowadzonej w Portalu internetowym Usługodawcy.

 4. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej pod adresem e-mail: biuro.playmaker.pro@gmail.com;

- formularza kontaktowego znajdującego się na Portalu internetowym w zakładce „Kontakt”;

- telefonicznie pod numerem telefonu: 605 243 505 lub 504 271 466;

- pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: Śliczna 43/2, 50-566 Wrocław.

 

   5.Usługodawca za pośrednictwem Portalu internetowego oferuje następujące rodzaje Produktów:

 

1).Klub – skierowany do podmiotów funkcjonujących na zasadach klubu piłkarskiego, niezależnie od formy prowadzonej działalności, polegający na przygotowywaniu raportów potencjalnych wzmocnień w postaci piłkarzy i trenerów

2).Trener – skierowany do osób fizycznych pełniących lub zamierzających pełnić funkcję trenera zespołu piłkarskiego, polegający na przygotowywaniu raportów potencjalnych miejsc pracy w postaci klubu i informacji na temat zawodników 

3).Piłkarz – skierowany do osób fizycznych, którzy zainteresowani są zmianą klubu i otrzymują raporty zespołów, do których mogliby się przenieść 

4).Szkółka piłkarska – skierowany do podmiotów funkcjonujących na zasadach szkółki piłkarskiej zajmującej się kształceniem zawodników, polegający na przygotowywaniu raportów potencjalnych wzmocnień w postaci piłkarzy i trenerów 

5).Agencja menagerska – skierowany do podmiotów pośredniczących między klubem piłkarskim a zawodnikiem w zawarciu umowy lub nawiązaniu innej formy uczestnictwa w klubie piłkarskim, polegający na dostarczaniu raportów z danymi na temat zawodników

    6.Zakup Produktów wymienionych w ustępie poprzedzającym może nastąpić w dwóch odrębnych trybach:

 

1).poprzez nieodpłatne wypełnienie przez Odwiedzającego i przesłanie Usługodawcy jednego z formularzy znajdujących się w zakładce Portalu internetowego pt. „Rynek transferowy” o wymagane przez Usługodawcę dane, w tym dane osobowe, który następnie przechowywany jest w prowadzonej przez Usługodawcę bazie danych i udostępniany Klientom zawierającym z Usługodawcą odpłatną umowę świadczenia usług, określoną w punkcie następnym lub innym podmiotom współpracującym z Usługodawcą w jakiejkolwiek innej formie współpracy     ;

2).poprzez wypełnienie przez Klienta jednego z formularzy znajdujących się w zakładce Portalu internetowego pt. „Rynek transferowy” o wymagane przez Usługodawcę dane, w tym dane osobowe, i zawarcie z Usługodawcą odpłatnej umowy o świadczenie usług polegających na przygotowaniu Klientowi oferty zawierającej określoną liczbę Klubów/Piłkarzy/Trenerów/Szkółek piłkarskich/Agencji menagerskich (w zależności od wybranego Produktu) wyrażających chęć nawiązania współpracy z Klientem posiadającym określone w formularzu cechy indywidualizujące.  

 

    7.Usługi świadczone są w całości drogą elektroniczną. 

 

    8.Usługi świadczone są na terenie całego kraju oraz w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego – strefy wolnego handlu zrzeszającego kraje Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 

 

    9.Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy o świadczenie usług zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Klientem, o której mowa w ustępie 6 pkt 2 Regulaminu. Regulamin udostępniany jest Odwiedzającym oraz Klientom w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Regulamin dostępny jest również w formie pliku PDF (pobierz – LINK AKTYWNY), który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

 

   10.Korzystając z Portalu internetowego zarówno Odwiedzający jak i Klient oświadczają, że zapoznali się z treścią postanowień uregulowanych w niniejszym Regulaminie, polityce prywatności oraz w      innych dokumentach dostępnych na Portalu internetowym. Odwiedzający oraz Klient zobowiązani są stosować się do ich postanowień i nie podejmować żadnych działań, które stałyby w                   sprzeczności z zawartymi w nich uregulowaniami.  

   11.Produkty prezentowane na Portalu internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią skierowane do Usługodawcy zaproszenie do zawarcia umowy.

   12.Do korzystania z Portalu internetowego, w tym do przeglądania oferowanych przez Usługodawcę Produktów oraz składania zamówień, nie jest wymagana rejestracja. 

   13.W celu korzystania z Portalu internetowego zarówno Odwiedzający jak i Klient powinien posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i mieć zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari. 

   14.Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale        mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać            prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem zasad dla nich przewidzianych, chyba że na zawarcie umowy o świadczenie usług wyraża zgodę opiekun prawny Klienta, który nie ukończył 18 lat. W imieniu Klienta poniżej 13 roku życia umowę może zawrzeć jego opiekun prawny.

           III.Tryb i warunki zawarcia umowy

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

    1.Odwiedzający po wyborze odpowiedniego dla siebie Produktu, obowiązany jest wypełnić wygenerowany przez Portal internetowy formularz, podając w nim w szczególności takie informacje jak swoje dane osobowe, dane kontaktowe, a także inne wymagane w formularzu informacje. 

    2.Podanie przez Odwiedzającego wymaganych przez Usługodawcę informacji, a w szczególności danych osobowych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę oferowanych usług. 

    3.Odwiedzający nie ma obowiązku podania wszystkich wymaganych przez Usługodawcę a określonych w formularzu informacji. Usługodawca zastrzega jednakże, że od ilości podanych przez Odwiedzającego informacji uzależnione jest: 

a)   w przypadku trybu nieodpłatnego, o którym mowa w części II ust. 6 pkt 1 Regulaminu – dokonanie wyboru Odwiedzającego przez innych Klientów, którzy dokonali z Usługodawcą zawarcia odpłatnej umowy o świadczenie usług w celu znalezienia osoby o określonych przez Klienta cechach indywidualizujących;

b)   w przypadku trybu odpłatnego, o którym mowa w części II ust. 6 pkt 2 Regulaminu - dokonanie wstępnej oceny możliwości świadczenia na rzecz Klienta usług oraz ich jakość, a co za tym idzie, przygotowanie odpowiedniej oferty dla Klienta.  

    4.Po wypełnieniu formularza o wymagane informacje Odwiedzający zostaje automatycznie przeniesiony do podstrony Portalu internetowego, na którym dokonuje wyboru czy korzysta z                          nieodpłatnego przekazania  Usługodawcy swoich danych, w tym danych osobowych, które będą prezentowane Klientom zawierającym z Usługodawcą odpłatną umowę o świadczenie usług lub innym       podmiotom współpracującym z Usługodawcą w jakiejkolwiek innej formie współpracy, czy też wypełniony formularz stanowi skierowane do Usługodawcy zaproszenie do zawarcia odpłatnej umowy        o świadczenie usług, przez co Odwiedzający staje się Klientem. . 

   

   5.

   6.Klient również oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, zaznaczając checkbox „ZAPOZNAŁEM SIĘ Z POSTANOWIENIAMI REGULAMINU PORTALU INTERNETOWEGO      ORAZ POLIYKĄ PRYWATNOŚCI I AKCEPTUJĘ ZAWARTE W NICH POSTANOWIENIA”. 

   7.Wypełniony formularz po naciśnięciu przycisku „PRZEŚLIJ” przesyłany jest automatycznie do Usługodawcy. 

   8.Usługodawca po otrzymaniu wypełnionego formularza tworzy profil Odwiedzającego, zawierający podane przez Odwiedzającego lub pozyskane przez Usługodawcę z innych źródeł informacje, a          następnie dokonuje oceny czy Odwiedzający korzysta z odpłatnego czy nieodpłatnego trybu zakupu oferowanego Produktu.

NIEODPŁATNY TRYB ŚWIADCZENIA USŁUG

   9.W przypadku wyboru trybu nieodpłatnego, wypełniony przez Odwiedzającego formularz przechowywany jest w bazie danych Usługodawcy. Stworzony na podstawie otrzymanych informacji profil       Odwiedzającego prezentowany jest Klientom, którzy zawarli z Usługodawcą odpłatną umowę o świadczenie usług lub innym podmiotom współpracującym z Usługodawcą w jakiejkolwiek innej         formie współpracy, jeżeli podane przez Odwiedzającego dane są identyczne lub zbliżone do określonych preferencji wyżej wymienionych osób. 

   10.Profil Odwiedzającego wraz z podanymi przez niego lub pozyskanymi przez Usługodawcę z innych źródeł informacjami może być umieszczony w ofercie skierowanej do innego Klienta, który       zawarł z Usługodawcą odpłatną umowę o świadczenie usług lub innemu podmiotowi współpracującemu z Usługodawcą w jakiejkolwiek innej formie współpracy. Na umieszczenie profilu w ofercie skierowanej do innego Klienta, który zawarł z Usługodawcą odpłatną umowę o świadczenie usług, lub innemu podmiotowi współpracującemu z Usługodawcą, Odwiedzający wyraża swoją zgodę.

   11.Klienci, którzy zawarli z Usługodawcą odpłatną umowę o świadczenie usług, lub inne podmioty współpracujące z Usługodawcą w jakiejkolwiek innej formie współpracy mogą kontaktować się z          Odwiedzającym w sposób bezpośredni, na co Klient wyraża zgodę lub za pośrednictwem Usługodawcy, jeżeli są zainteresowani nawiązaniem z Odwiedzającym współpracy. 

   12.Usługodawca nie daje żadnych gwarancji, że poprzez przesłanie formularza, na podstawie którego tworzony jest profil Odwiedzającego, dojdzie do nawiązania współpracy z innym Klientem,            związanym z Usługodawcą odpłatną umową o świadczenie usług lub innym podmiotem współpracującym z Usługodawcą w jakiejkolwiek innej formie współpracy. 

   13.Informacje dotyczące Odwiedzającego, pozyskane przez Usługodawcę za pośrednictwem formularza lub z innych dostępnych źródeł, przechowywane są w bazie danych Usługodawcy przez okres       10 lat. Po tym czasie, dane Odwiedzającego są trwale usuwane z bazy danych Usługodawcy. Dalsze korzystanie przez Odwiedzającego z oferowanych przez Usługodawcę Produktów wymaga   ponownego wypełnienia i przesłania Usługodawcy formularza zawierającego aktualne dane o Odwiedzającym.

   14.Odwiedzający może w każdym czasie żądać od Usługodawcy wskazania posiadanych przez Usługodawcę danych dotyczących Odwiedzającego. Z powyższym żądaniem Odwiedzający może         wystąpić w jednej z proponowanych przez Usługodawcę form kontaktu. 

   15.Odwiedzający może w każdym czasie żądać od Usługodawcy usunięcia danych dotyczących Odwiedzającego, pozyskanych za pośrednictwem formularza lub z innych dostępnych Usługodawcy       źródeł. Skierowane do Usługodawcy żądanie usunięcia danych osobowych stanowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy przez Odwiedzającego. Z powyższym żądaniem Odwiedzający może wystąpić w   jednej z proponowanych przez Usługodawcę form kontaktu. O usunięciu danych Usługodawca powiadomi Odwiedzającego w formie w jakiej było skierowane do Usługodawcy żądanie usunięcia danych osobowych.

 

ODPŁATNY TRYB ŚWIADCZENIA USŁUG

 

   16.W przypadku wyboru trybu odpłatnego, Usługodawca po otrzymaniu wypełnionego formularza, dokonuje wstępnej oceny zawartych w nim informacji pod kątem między innymi poprawności wypełnienia formularza, zawarcia umowy i obiektywnej możliwości świadczenia na rzecz Klienta oferowanych usług. Wstępna analiza polega w szczególności na pobieżnym porównaniu ofert zawarcia umowy otrzymanych od innych Klientów korzystających z Portalu internetowego, czasu i nakładu pracy, które będą niezbędne do poprawnego świadczenia na rzecz Klienta usług, a także oszacowania przysługującego Usługodawcy wynagrodzenia. Czas trwania wstępnej analizy oferty zawarcia umowy zależy od charakteru i zakresu przekazanych informacji, a także możliwości świadczenia na rzecz Klienta oferowanych Usług, nie dłużej jednak niż 7 dni. Wskazany powyżej termin może być przedłużony o kolejne 7 dni, o czym Usługodawca zobowiązuje się zawiadomić Klienta. 

   17.Jeżeli po dokonaniu wstępnej analizy przesłanego formularza Usługodawca dojdzie do wniosku, że świadczenie usług na rzecz Klienta jest możliwe, przesyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług, zawierającą istotne postanowienia tej umowy, w szczególności wysokość przysługującego Usługodawcy wynagrodzenia za świadczenie usług.

   18.Przyjęcie oferty, a co za tym idzie, zawarcie z Usługodawcą odpłatnej umowy o świadczenie usług następuje po dokonaniu przez Klienta opłaty inicjalnej w wysokości 20% określonego przez Usługodawcę wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania oferty Usługodawcy. W przypadku braku dokonania opłaty inicjalnej lub dokonania jej po wskazanym powyżej terminie oferta przestaje wiązać Usługodawcę, a umowę uważa się za niezawartą. 

   19.Dokonanie przez Klienta opłaty inicjalnej powoduje zawarcie z Usługodawcą odpłatnej umowy o świadczenie usług o treści wynikającej z postanowień niniejszego Regulaminu oraz złożonej przez Usługodawcę a potwierdzonej przez Klienta oferty.

   20.Na podstawie zawartej umowy Usługodawca zobowiązuje się do: 

 

 1. stworzenia profilu Klienta na podstawie pozyskanych przez Usługodawcę za pośrednictwem formularza lub z innych źródeł informacji o Kliencie;

 2. oceny otrzymanych od Klienta informacji dotyczących jego cech fizycznych, psychicznych, wieku, umiejętności piłkarskich/trenerskich, doświadczenia, dotychczasowej ścieżki rozwoju, statystyk itp.;

 3. porównania analizowanej oferty Klienta ze znajdującymi się w bazie danych Usługodawcy ofertami innych Klientów poszukujących, w zależności od wybranej oferty, zawodnika/trenera/klubu/szkółki piłkarskiej/szkółki menagerskiej o podobnych cechach indywidualnych jak te przedstawione przez Klienta;

 4. wstępnego, w zależności od wybranego Produktu, kontaktu z zawodnikiem/trenerem/klubem/szkółką piłkarską/agencją menagerską pod kątem możliwości nawiązania współpracy z Klientem;

 5. przygotowania określonej liczby raportów dotyczących zawodnika/trenera/klubu/szkółki piłkarskiej/agencji menagerskiej, w zależności od wybranego Produktu, którzy byliby zainteresowani nawiązać z Klientem współpracę;

 6. przygotowania w formie elektronicznej zestawienia wybranych dla Klienta ofert nawiązania z nim współpracy; 

 7. świadczenia na rzecz Klienta usług doradczych i konsultingowych dotyczących wyboru najlepszej dla Klienta – w ocenie Usługodawcy – oferty nawiązania współpracy, jej formy, warunków finansowych, korzyści osobistych, a także innych dodatkowych elementów, które mogą mieć znaczenie dla Klienta;

 8. merytorycznym wspieraniu Klienta przed podmiotem, który wyraził chęć podjęcia współpracy z Klientem. 

 

   21.Usługodawca zastrzega sobie prawo wystąpienia do Klienta z żądaniem przedstawienia dodatkowych informacji o Kliencie, jego dotychczasowym doświadczeniu lub innych informacji, które są dla Usługodawcy niezbędne do świadczenia usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub skierowanej do Klienta oferty zawarcia umowy. 

   22.Usługodawca dokona wyboru i przygotowania dla Klienta zestawienia ofert współpracy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem. Termin może ulec wydłużeniu, jednakże nie więcej niż o kolejne 14 dni. O potrzebie wydłużenia terminu Usługodawca poinformuje Klienta.

   23.Jeżeli Usługodawca nie przygotuje w terminie 14 dni zestawienia ofert współpracy, zwraca Klientowi pobraną opłatę inicjalną. Zwrotu dokonuje się na numer konta bankowego Klienta, z którego opłata została dokonana, chyba że Klient wskaże inny numer konta bankowego. 

   24.Dokonanie przez Usługodawcę zwrotu opłaty inicjalnej powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług. Usługodawca nie jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Klienta jakichkolwiek usług. 

   25.Klient ma prawo niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia otrzymania Produktu, wnieść do Usługodawcy uwagi dotyczące poprawności przygotowanej oferty, a w szczególności wyboru dla Klienta ofert nawiązania z nim współpracy. Jeżeli uwagi Klienta okażą się uzasadnione, Usługodawca ponownie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania uwag, poprawi przygotowany dla Klienta Produkt, albo poinformuje Klienta o odmowie uwzględnienia uwag. Odmowa uwzględnienia uwag nie zwalnia Klienta od obowiązku zapłaty Usługodawcy umówionego wynagrodzenia. Wniesienie uwag do poprawionego przez Usługodawcę Produktu nie jest możliwe. 

   26.Usługodawca nie daje żadnych gwarancji, że podmioty, których oferty zostały wybrane i umieszczone w przygotowanym dla Klienta zestawieniu zgodnie z jego preferencjami lub podanymi w formularzu informacjami, nawiążą z Klientem współpracę w jakiejkolwiek formie. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do wyboru i przygotowania dla Klienta najlepszych ofert nawiązania współpracy z podmiotami, które poszukują osób posiadających identyczne lub zbliżone cechy indywidualne jak te wskazane przez Klienta lub pozyskane przez Usługodawcę w inny sposób. Zawarta pomiędzy stronami umowa ma charakter umowy starannego działania. 

   27.Usługodawca informuje Klienta o przygotowaniu ostatecznej wersji Produktu. Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługodawcy pozostałej kwoty wynagrodzenia, tj. bez uwzględnienia uiszczonej na rzecz Usługodawcy opłaty inicjalnej. Dopiero po zaksięgowaniu pozostałej kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym, Usługodawca przesyła Klientowi przygotowany przez siebie Produkt 

   28.Wysokość wynagrodzenia powiększona jest o wysokość obowiązującej w chwili dokonania płatności stawki podatku VAT (brutto).

   29.Zapłata na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia następuje przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy zgodnie z poniżej podanym danymi:

Podmiot: Playmaker Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Śliczna 43/2, 50-566 Wrocław

Kwota: (ustalona z Klientem wysokość wynagrodzenia)

Numer rachunku bankowego: 68 1140 2004 0000 3902 7942 6986

Tytułem: Imię i nazwisko, nr zamówienia ………………………………………………………

 

   30.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi lub innym osobom, a w szczególności podmiotom, których oferty zostały wybrane dla Klienta zgodnie z jego preferencjami lub przedstawionymi w formularzu informacjami, jeżeli podane przez Klienta w formularzu informacje okazały się nieprawdziwe.

   31.Odwiedzający może w każdym czasie żądać od Usługodawcy wskazania posiadanych przez Usługodawcę danych dotyczących Odwiedzającego. Z powyższym żądaniem Odwiedzający może wystąpić w jednej z proponowanych przez Usługodawcę form kontaktu. 

   32.Odwiedzający może w każdym czasie żądać od Usługodawcy usunięcia danych dotyczących Odwiedzającego, pozyskanych za pośrednictwem formularza lub z innych dostępnych Usługodawcy źródeł. Z powyższym żądaniem Odwiedzający może wystąpić w jednej z proponowanych przez Usługodawcę form kontaktu. O usunięciu danych Usługodawca powiadomi Odwiedzającego w formie w jakiej było skierowane do Usługodawcy żądanie usunięcia danych osobowych.

           IV. Ochrona praw własności intelektualnej

 

   1.Portal oraz Materiały w nim zawarte takie jak umieszczane w Portalu internetowym, a w szczególności na Blogu piłkarskim, treści tekstowe, multimedialne, grafiki, materiały multimedialne, znaki towarowe, bazy danych czy przygotowane przez Usługodawcę opracowania, podlegają ochronie prawnej przewidzianej w obowiązujących przepisach prawnych, a w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.).

   2.Ochronie prawnej, w tym ochronie prawno-autorskiej, podlegają także Produkty, które powstają na podstawie umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Ochrona prawna Produktu obejmuje zawartą w nim treść, formę, sposób wyrażenia, przyjęte rozwiązania oraz wszelkie inne składniki Produktu, które stanowią przejaw działalności twórczej Usługodawcy i mogą lub stanowią przedmiot ochrony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

   3.Wszelkie prawa, a w szczególności prawa autorskie osobiste i majątkowe, do umieszczanych na Portalu internetowym Materiałów lub oferowanych przez Usługodawcę Produktów przysługują Usługodawcy, jego przedstawicielom, pracownikom lub innym osobom trzecim, jeżeli na podstawie udzielonego upoważnienia lub na podstawie przepisów prawnych Usługodawca został upoważniony do ich korzystania.  

   4.Odwiedzający lub Klienci mogą korzystać z Materiałów prezentowanych na Portalu Internetowym lub oferowanych im Produktów tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia przez Usługodawcę usług lub a z Materiałów także tylko w celach komercyjnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Odwiedzający lub Użytkownik mogą nieodpłatnie korzystać z udostępnionych Materiałów lub oferowanych Produktów tylko w zakresie własnego użytku osobistego (dozwolony użytek). Korzystanie z udostępnianych przez Usługodawcę Materiałów lub oferowanych Produktów w innym zakresie lub formie może nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Zabrania się w szczególności zwielokrotniania, modyfikowania, blokowania, publicznego odtwarzania i udostępniania Portalu internetowego, umieszczanych w nim Materiałów oraz oferowanych przez Usługodawcę Produktów. Zabrania się również pobierania zawartości baz danych i wtórnego ich wykorzystywania w całości lub w części.

 

            V.Ochrona danych osobowych

 

   1.Administratorem danych osobowych jest Usługodawca spółka Playmaker Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ślicznej 43/2, 50-566 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000813330, NIP: 8992871468, REGON: 384848876.

   2.Usługodawca wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: rodo.playmaker@gmail.com, numerem telefonu: 504 271 466, a także korespondencyjnie: ul. Śliczna 43/2, 50-566 Wrocław. 

   3.Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie przez Usługodawcę usług, które zostały szczegółowo określone w punkcie II.5 Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie każdorazowo wyrażonej przez Klienta zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, do czego Usługodawca jest upoważniony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody przez Klienta następuje przez zaznaczenie w formularzu okienka „Wyrażam zgodę” znajdującego się pod klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Klienta. Wyrażając zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych, Klient wyraża jednocześnie zgodę na objęcie go postanowieniami zawartymi w Polityce Prywatności. Klient ma prawo w każdym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i żądania ich usunięcia przez Usługodawcę. 

   4.Pozyskane przez Usługodawcę dane osobowe Odwiedzających i Klientów korzystających ze świadczonych przez Usługodawcę usług mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, w szczególności dostawcom usług IT, wykonawcom usług konsultingowych, audytowych, świadczącym na rzecz spółki usługi prawne, marketingowe, ubezpieczeniowe, księgowo-kadrowe,lub innym podmiotom współpracującym z Usługodawcą przy lub w związku ze świadczeniem usług określonych w niniejszym Regulaminie.

   5.Usługodawca może przekazywać pozyskane od Odwiedzających oraz Klientów dane osobowe do państw trzecich. W takim przypadku Usługodawca zapewnia odpowiedni poziom ochrony lub stosuje odpowiednie zabezpieczenia mające na celu ochronę pozyskanych danych osobowych. 

   6.Dane osobowe dotyczące Odwiedzających i Klientów mogą być przekazywane odpowiednim organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Przekazanie danych osobowych następuje na żądanie organu prowadzącego postępowanie oparte na obowiązującej podstawie prawnej uregulowanej w odrębnych przepisach stanowiących podstawę działania takiego organu.

   7.Pozyskane przez Usługodawcę dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług, nie dłuższy jednak niż 10 lat. Po tym okresie pozyskane przez Usługodawcę dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Warunkiem dalszego świadczenia przez Usługodawcę usług jest ponowne przekazanie aktualnych danych Użytkownika.

   8.Odwiedzającym oraz Klientom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych.

   9.Odwiedzającym oraz Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, jeżeli według Odwiedzającego lub Klienta przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę narusza przepisy RODO.

   10.Usługodawca nie dokonuje automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, danych osobowych pozyskanych od Odwiedzających i Klientów.

 

             VI.Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy tylko Konsumentów)

 

   1.Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest osoba fizyczna dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   2.Klient, który w zawarciu umowy z Usługodawcą występuje jako Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. Wzór pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

   3.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być przez Klienta złożone w dowolnej formie, byleby Usługodawca mógł zapoznać się z jego treścią. W celu uniknięcia wątpliwości co do faktu i treści odstąpienia od umowy, Usługodawca sugeruje następujące formy złożenia oświadczenia:

   a) pisemna na adres siedziby Usługodawcy: Śliczna 43/2, 50-566 Wrocław;

   b) elektroniczna za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro.playmaker.pro@gmail.com;

   c) elektroniczna za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Portalu internetowym.

 

   3.Bieg terminu do odstąpieniu od umowy o świadczenie przez Usługodawcę usług określonych w niniejszym Regulaminie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 

   4.Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

   5.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

   6.Usługodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, dokonuje zwrotu wszystkich płatności, chyba że Usługodawca kwestionuje skuteczność złożonego przez Klienta oświadczenia. W takim przypadku, Usługodawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia, informuję Klienta o przyczynie odmowy uznania złożonego przez Klienta oświadczenia, a w przypadku gdy jest to możliwe, o działaniach, które Klient obowiązany jest podjąć, aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy stało się skuteczne. 

   7.Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wyraźnie wskazał na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

   8.Klient traci prawo odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy w sytuacji, gdy Usługodawca za wyraźną zgodą Klienta spełnił świadczenie i poinformował go, że po spełnieniu świadczenia Klientowi nie będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy.

   9.W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

   10.W przypadku odstąpienia od umowy, Klient nie może w jakikolwiek sposób wykorzystać żadnych informacji, które były przedmiotem zawartej z Usługodawcą umowy o świadczenie usług, chyba że Usługodawca w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wyrazi na to swoją zgodę. Brak zgody Usługodawcy na wykorzystanie przygotowanych informacji będących przedmiotem zawartej umowy o świadczenie usług upoważnia Usługodawcę do dochodzenia od Klienta odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

                VII.Reklamacja

 1. Każdemu Odwiedzającemu lub Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu internetowego oraz świadczonymi usługami. 

   2.Zgłoszenie Usługodawcy reklamacji może nastąpić w szczególności:

    a)pisemnie na adres siedziby Usługodawcy: Śliczna 43/2, 50-566 Wrocław;

    b)elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro.playmaker.pro@gmail.com;

    c)elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na Portalu internetowym.

   3.W zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest podać w szczególności następujące informacje:

   a)imię, nazwisko, adres korespondencyjny;

   b)wskazać preferowaną formę kontaktu z Usługodawcą, np. podając numer telefonu lub adres e-mail;

   c)rodzaj stwierdzonych wad;

   d)datę wystąpienia wady;

   e)okoliczności świadczące o wadliwości produktu;

   f)sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z zawartą umową.

 

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

   4.Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

​   5.W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania od Odwiedzającego lub Klienta dodatkowych informacji lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie informacji podanych w reklamacji, czas rozpatrzenia reklamacji przedłuża się o czas niezbędny do rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji, nie dłużej jednak niż 14 dni od dnia uzyskania przez Usługodawcę dodatkowych informacji. O wydłużeniu czasu do rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca powiadomi Klienta w tej samej formie co złożona reklamacja.

   6.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeżeli Klient w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie.

   7.Klient ma także prawo odstąpić od zawartej umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad, albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od was lub usunięcia wady. 

 

​   8.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieistotne wady Produktu. 

 

            ​VIII.Postanowienia końcowe

   1.Regulamin dostępny jest dla wszystkich Odwiedzających oraz Klientów w wersji elektronicznej na stronie Portalu internetowego (LINK AKTYWNY)

 

   2.Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą Produktów przyjętych do realizacji przez Usługodawcę. O zmianach Regulaminu Usługodawca będzie informował na stronie głównej Portalu internetowego oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie osoby odwiedzające Portal internetowy powinny powstrzymać się od korzystania z niego. 

   3.W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

   4.Korzystanie przez Odwiedzających lub Klientów z Portalu internetowego po wprowadzeniu zmian Regulaminu stanowi jego akceptację.

   5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

Załączniki:

   1)  wzór pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

   2)  wzór zgłoszenia reklamacyjnego.

PlayMaker sp. z o. o.
NIP: 899 287 14 68
KRS: 0000813330
REGON: 384848876
Wrocław

© 2019 by PlayMaker. Wszystkie prawa zastrzeżone